Lojality program

VERNOSTNÝ PROGRAM

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU HANDLOPEX Slovakia, s.r.o.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Organizátorom Vernostného programu HANDLOPEX Slovakia, ďalej len „Program“ je spoločnosť HANDLOPEX Slovakia, s.r.o., Priemyselná 416/1, 020 01 Dolné Kočkovce, IČO: 47226731, DIČ: 2023796016, zapísaná v OR SR Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 28404/R , ďalej len „Organizátor“.

1.2. Tento program je platný v období od 01.01.2018 do odvolania a platí pre nových zákazníkov Organizátora t.j. zákazníkov, ktorí zrealizujú nákupy odo dňa 01.01.2018.

1.3. Tento program sa vykonáva na území Slovenskej republiky.

1.4. Cieľom programu je podporiť zákazníkov, ďalej len „Účastníkov“ nakupovať produkty predávané v rámci ponuky Organizátora.

1.5. Program je organizovaný prostredníctvom Partnerskej zóny umiestnenej na internetovej stránke Organizátora www.handlopex.sk

1.6. Organizátor hodnotí odbery (prideľuje marketingové body) v zmysle príslušného paragrafu Občianskeho zákonníka.

II. PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

2.1. Tento program je určený výhradne pre právnické osoby, organizačné jednotky ktoré nie sú právnické osoby a ktorým osobitné predpisy udeľujú právnu subjektivitu alebo fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť (SZČO), ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakúpia tovar predávaný Organizátorom na základe čoho im Organizátor vystavil faktúry s DPH. Nevyhnutnou podmienkou pre účasť v programe je včasné platenie faktúr s DPH vystavených Organizátorom. Program sa nevzťahuje na fyzické osoby a organizačné jednotky ktoré sú právnické osoby, ktorým osobitné predpisy udeľujú právnu subjektivitu a právnické osoby vykonávajúce hospodársku činnosť: a), ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakúpia tovar predávaný Organizátorom na základe faktúr s DPH vystavených Organizátorom s účelom použitia tovarov na tzv. „Prvú montáž“ na vozidlách nimi vyrábaných resp. všetkých druhov zariadení nimi vyrábaných; b) ktorým Organizátor na základe dodatočných písomných dohôd, zmlúv a / alebo podľa akéhokoľvek iného druhu právneho vzťahu priznal (udelil) tzv. „po predajný bonus“ zohľadňujúci benefit zrealizovaných odberov do zníženia cien nakupovaných tovarov z ponuky Organizátora (jedná sa predovšetkým o Pneumatikárske korporácie, Siete pneuservisov, Siete protektorovacích závodov).

2.2. Program spočíva v tom, že Účastníci môžu získavať marketingové body za nákup tovarov predávaných Organizátorom v príslušnom hodnotenom období a následne tieto body môžu vymieňať za reklamné predmety poskytované Organizátorom.

2.3. Za účelom nákupu uvedeného v odseku 2.1 Účastník obdrží unikátne prihlasovacie meno a heslo pre prístup k jeho účtu na webe v Partnerskej zóne. Pri každom nasledujúcom nákupe tovarov od Organizátora na základe vystavenej faktúry s DPH bude na účet účastníka pridaný príslušný počet marketingových bodov. Aktuálna hodnota 1 bodu = 95,00 EUR bez DPH (114,00 EUR s DPH).

2.4. Získané marketingové body Účastníka sú zaznamenávané na individuálny účet Účastníka, ku ktorému má účastník prístup po jeho prihlásení na webe cez Partnerskú zónu s použitím jeho prihlasovacieho mena a hesla.

2.5. Aby Účastník mohol využiť benefity programu, je potrebné aby nakúpil od Organizátora počas každého polroka (hodnotiace obdobie) celkové množstvo tovaru vo výške najmenej 5000 EUR s DPH (päť tisíc EUR, 00/100). V prípade, že Účastník v prvom polroku (hodnotiace obdobie január-jún) nedosiahol minimálny odber uvedený v predchádzajúcej vete, skutočný odber ktorý dosiahol za toto obdobie (január-jún) sa mu pripočíta k odberu, ktorý dosiahne v druhom polroku (júl – december) a v prípade, že jeho odber po tomto pripočítaní dosiahne výšku najmenej 5000 EUR s DPH (päť tisíc EUR 00/100) bude môcť získané body využiť za podmienok stanovených v tomto programe.

III. REKLAMNÉ PREDMETY POSKYTOVANÉ V PROGRAME

3.1. Počas trvania programu môžu Účastníci vymieňať získané marketingové body za reklamné predmety v súlade s kapitolou II.

3.2. Aktuálna ponuka katalógu reklamných predmetov aj s hodnotou potrebných marketingových bodov pre ich získanie je dostupná po prihlásení Účastníka v Partnerskej zóne.

3.3. Účastník si môže objednať iba tie reklamné predmety, ktorých hodnota marketingových bodov je nižšia ako je hodnota zostatku marketingových bodov na účte účastníka, na základe bodovej hodnoty reklamného predmetu v čase v ktorom Účastník urobil objednávku tohto predmetu.

3.4. Organizátor môže meniť Katalóg reklamných predmetov, rovnako ako môže meniť hodnotu marketingových bodov ľubovoľného reklamného predmetu, s podmienkou, že zmena reklamného predmetu resp. jeho hodnoty marketingových bodov neovplyvňuje už objednané reklamné produkty Účastníkom.

3.5. Účastník môže objednať iba taký reklamný predmet alebo reklamné predmety na ktoré má zodpovedajúci počet naakumulovaných marketingových bodov v Programe, po objednaní reklamných predmetov budú spotrebované marketingové body vymazané z účtu Účastníka v objeme ním zrealizovanej objednávky reklamných predmetov.

3.6. Účastník si môže objednať reklamné predmety výhradne formou vyplnenia objednávkového formulára, ktorý sa nachádza v Partnerskej zóne a v nadväznosti na informácie, ktoré sú tam uvedené. Po odoslaní objednávky je Objednávkový formulár k dispozícii v Partnerskej zóne.

3.7. Účastník môže vykonať objednávku na základe dosiahnutých marketingových bodov dvakrát v kalendárnom roku.

3.8. Pre Program sú stanovené nasledujúce hodnotiace obdobia v kalendárnom roku: prvé obdobie trvá od 1. januára do 30. júna (vytvorenie objednávky je možné v termíne od 01.07. do 14.07.), druhé obdobie trvá od 1. júla do 31. decembra (vytvorenie objednávky je možné v termíne od 01.01. do 14.01.).

3.9. Nevyužité marketingové body Účastníka v prvom období (január-jún) prechádzajú do druhého obdobia (júl-december) v ktorom ich Účastník môže vymeniť za reklamné predmety v súlade so zásadami stanovenými v tomto vykonávacom predpise. Nespotrebované marketingové body z druhého obdobia (júl-december) neprechádzajú do ďalšieho roka a budú z účtu Účastníka vymazané.

3.10. Reklamné predmety budú dodané Účastníkom prostredníctvom pracovníkov Organizátora na adresu uvedenú Účastníkom v objednávkovom formulári a to najskôr v lehote 60 dní od konca hodnotiaceho obdobia, počas ktorého urobil Účastník nákupy minimálne vo výške uvedenej v bode 2.5. Rovnako Účastník, ktorý má v úmysle urobiť objednávku reklamných predmetov v rámci programu je povinný odoslať jeho objednávku na reklamné predmety najneskôr do 14 dní od skončenia príslušného hodnotiaceho obdobia.

3.11. Reklamné predmety nemôžu byť vymenené za hotovosť, alebo jej ekvivalent v inom druhu reklamných predmetov.

3.12. Účastníci programu nemôžu previesť právo na objednávanie reklamných produktov na tretie strany.

IV. REKLAMAČNÉ KONANIE

4.1. Reklamácia na priebeh programu môže byť podaná výhradne písomnou formou ​​na adresu HANDLOPEX Slovakia, s.r.o., Priemyselná 416/1, 020 01 Dolné Kočkovce, s poznámkou „Vernostný program HANDLOPEX Slovakia – reklamácia“ a to najneskôr do 2 mesiacov od udalosti, ktorej sa reklamácia týka.

4.2. Právo podať reklamáciu prináleží jedine Účastníkovi programu.

4.3. Písomná reklamácia musí obsahovať údaje o Účastníkovi, jeho presnú adresu, kontaktné telefónne číslo, rovnako ako podrobný popis a dôvod reklamácie.

4.4. Organizátor bude reklamáciu posudzovať na základe týchto pravidiel.

4.5. V predmete rozhodnutia o reklamácii je rozhodujúce, konečné a záväzné rozhodnutie Organizátora. Účastník bude informovaný o rozhodnutí Organizátora doporučeným listom zaslaným na adresu uvedenú v reklamácii a to do 21 dní odo dňa prijatia reklamácie.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Tieto predpisy sú k dispozícii v sídle Organizátora a na webovej stránke www.handlopex.sk

5.2. Pravidlá programu sú definované výhradne v týchto predpisoch. Všetky propagačné a reklamné materiály slúžia len pre informačné účely.

5.3. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto predpisy o čom bude vopred informovať Účastníkov na jeho internetovej stránke www.handlopex.sk

5.4. Tieto predpisy sú v platnosti až do odvolania resp. ďalšieho oznámenia.

V Púchove dňa 01.02.2019