Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – pravidlá systému „PARTNERSKEJ ZÓNY“ spoločnosti HANDLOPEX Slovakia, s.r.o.

§ 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Vymedzenie predmetu podnikania:

Tieto pravidlá systému PARTNERSKEJ ZÓNY definujú zásady používania internetových stránok B2B patriacich spoločnosti HANDLOPEX Slovakia, s.r.o. , vystupujúcej ďalej ako DISTRIBÚTOR a realizujúcej predaj prostredníctvom DEALEROV firmy HANDLOPEX Slovakia, s.r.o. Systém má pomôcť DEALEROM pri tvorbe objednávok na kúpu tovaru od DISTRIBÚTORA.

Definícia pojmov :

a)      DISTRIBÚTOR = Predávajúci – spoločnosť HANDLOPEX Slovakia, s.r.o. so sídlom Dolné Kočkovce, Priemyselná 416/1

b)      ZÓNA PARTNERSTVA, resp. SYSTÉM B2B = firemné, webové stránky HANDLOPEX Slovakia, s.r.o. využívané na tvorbu objednávok od DEALEROV

c)       DEALER = Kupujúci – podnikateľský subjekt v akejkoľvek právnej forme, zapísaný v ERP, elektronickom systéme HANDLOPEX Slovakia, s.r.o s aktívnym statusom DEALERA. DEALER je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, výrobky nakupuje za účelom ich využitia pri podnikaní alebo ďalšej obchodnej činnosti. V aktívnom statuse je automaticky každý DEALER ktorý začal reálne obchodovať s DISTRIBÚTOROM, to značí zrealizoval reálny nákup tovaru. O udelení aktívneho statusu vždy rozhoduje DISTRIBÚTOR. Aktívny status môže byť odobraný tým DEALEROM ktorí sa dostali do konkurzu resp. likvidácie, neplnia si záväzky voči DISTRIBÚTOROVI, nedodržujú platobnú disciplínu, neposkytli potrebné údaje resp. poskytli nepravdivé údaje DISTRIBÚTOROVI. Aktívny status bude odobratý aj DEALEROM ktorí ho aktívne nevyužívajú na tvorbu objednávok pre DISTRIBÚTORA, resp. ho zneužívajú akýmkoľvek špekulatívnym spôsobom. Aktivácia a deaktivácia aktívneho statusu je vždy výhradne na zvážení DISTRIBÚTOROM.

d)      POUŽÍVATEĽ = osoba , ktorá má reálnu možnosť využiť PARTNERSKÚ ZÓNU. To znamená, každá osoba využívajúca prístup DEALERA do SYSTÉMU B2B ( osoba s platnými prístupovými heslami do systému B2B )

e)      PRÍSTUP DO SYSTÉMU = právo na prístup k obsahu webovej stránky handlopex.skdo PARTNERSKEJ ZÓNY s pridelením prístupových oprávnení na vstup do objednávkového systému .

f)       ZMLUVNÉ STRANY = pre účel týchto pravidiel sú vnímané ako DISTRIBÚTOR a DEALER. Zmluvné strany sú podnikateľskými subjektmi a ich vzťah sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

g)      TOVAR = pneumatiky, disky a súvisiace výrobky, ako aj ich obaly, ktoré predstavujú predmet kúpnej zmluvy. Pneumatiky sa považujú za tovar, ktorý je vyrobený štandardne a disky sa považujú za tovar, ktorý je vyrobený na základe požiadavky DEALERA.

§ 2 PRÍSTUPOVÉ PRÁVA DO SYSTÉMU B2B

I. Prístup do PARTNERSKEJ ZÓNY môže byť pridelený DEALEROVI konateľom resp. ním povereným pracovníkom zodpovedným za prideľovanie práv.

II . Používanie SYSTÉMU B2B zároveň predstavuje súhlas DEALERA s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok.

III . DEALER má právo po vzájomnej dohode s DISTRIBÚTOROM na pridelenie viacerých prístupov ako je len jeden prístup na používateľa.

IV . DISTRIBÚTOR si vyhradzuje právo odmietnuť prideliť PRÍSTUPOVÉ PRÁVA DO SYSTÉMU B2B aj bez udania dôvodov.

V. POUŽÍVATEĽ je osoba oprávnená konať v mene DEALERA , bez potreby dokladovať akúkoľvek plnú moc mu na to udelenú, pokiaľ ide o samotný  PRÍSTUP DO SYSTÉMU. Pre účely tohto prístupu za udelenie právomocí vystupovať ako POUŽÍVATEĽ SYSTÉMU B2B výhradne zodpovedá DEALER .

VI . DEALER preberá plnú zodpovednosť za činy každého POUŽÍVATEĽA. Preto je jeho povinnosťou ihneď písomne informovať DISTRIBÚTORA o odstúpení od zmluvy alebo o obmedzení prístupu do PARTNERSKEJ ZÓNY v rámci zmien jeho organizačnej štruktúry a jeho právomocí . Zmeny prístupov zabezpečí DISTRIBÚTOR po obdržaní písomného oznámenia od DEALERA a sú účinné až od nasledujúceho pracovného dňa po oznámení o zmene DISTRIBÚTOROVI. DEALER je plne zodpovedný za objednávky , ktoré boli predložené zo strany DEALERA cez akéhokoľvek POUŽÍVATEĽA ktorý bol ním na tvorbu objednávok oprávnený.

VII . DISTRIBÚTOR má právo odňať PRÍSTUPOVÉ PRÁVA DO SYSTÉMU všetkým POUŽÍVATEĽOM u DEALERA ktorí neurobili žiadnu objednávku od DISTRIBÚTORA v priebehu 30tich po sebe nasledujúcich dní , počítaných od poslednej zrealizovanej objednávky, alebo v prípade, že je v omeškaní s platbami faktúr na DISTRIBÚTORA o viac ako 14 dní po dátume ich splatnosti, alebo dvakrát odmietol prevziať tovar po akceptovaní objednávky a dodaní zo strany DISTRIBÚTORA. K odobratiu PRÍSTUPOVÝCH PRÁV DO SYSTÉMU B2B môže dôjsť aj v prípade, že DEALER vystupuje konkurenčne voči DISTRIBÚTOROVI resp. voči inému DEALEROVI. Vždy je to na konkrétnom, individuálnom zvážení DISTRIBÚTORA.

VIII . Zneužívanie PARTNERSKEJ ZÓNY len za účelom automatického zberu dát bude mať za následok okamžité zrušenie všetkých používateľských PRÍSTUPOVÝCH PRÁV DO SYSTÉMU B2B u DEALERA, ktorý týmto nekalým spôsobom získava informácie o DISTRIBÚTOROVI.

§ 3 TVORBA PONÚK A OBJEDNÁVOK

ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli , že objednávky realizované cez internet v PARTNERSKEJ ZÓNE nevyžadujú ďalšie potvrdenie DISTRIBÚTOROM v inej forme a sú považované za objednávky v písomnej forme. DISTRIBÚTOR má však právo na overenie predloženej objednávky na kúpu tovaru a môže odmietnuť jej realizáciu aj bez udania dôvodu.

II. Realizácia objednávky cez PARTNERSKÚ ZÓNU je zároveň vyjadrením súhlasu  s obsahom Všeobecných obchodných podmienok DISTRIBÚTORA. Realizácia objednávky cez PARTNERSKÚ ZÓNU je zároveň vyjadrením súhlasu so záručnými podmienkami DISTRIBÚTORA v súlade so zárukami poskytovanými jednotlivými výrobcami a dodávateľmi predávaného tovaru.

III. V prípade objednávok a dodávok DEALEROVI zo strany DISTRIBÚTORA prostredníctvom kuriérskych služieb sa poštovné za tovar účtuje podľa príslušných sadzieb nákladov poskytovateľa kuriérskych služieb. Podrobné informácie o sadzbách za kuriérske služby môže každý DEALER obdržať od príslušných zamestnancov DISTRIBÚTORA.

IV. Pri objednaní tovaru do určeného času pracovného dňa, ktorý DISTRIBÚTOR uvádza v SYSTÉME B2B v PARTNERSKEJ ZÓNE a ak je daný tovar u DISTRIBÚTORA na sklade, bude tento tovar DEALEROVI doručený v nasledujúci pracovný deň v prípade, ak samotný dealer neurčí iný deň dodania tovaru. DISTRIBÚTOR si vyhradzuje právo na zmenu dňa dodania v prípade neočakávaných udalostí súvisiacich s transportom tovaru ( napr. cestnou premávkou, haváriou, snehovou kalamitou, …) resp. udalostí ktoré DISTRIBÚTOR nemôže ovplyvniť. ( živelná katastrofa, vojnový konflikt, …)

V. Všetky údaje o produktoch uvádzané v PARTNERSKEJ ZÓNE sú len informatívne a nepredstavujú záväznú ponuku v zmysle Obchodného zákonníka. DEALER urobí objednávku s použitím PRÍSTUPOVÝCH PRÁV DO SYSTÉMU, následne DEALER automaticky dostane potvrdenie objednávky vo forme elektronickej správy zaslanej zo SYSTEMU na jeho e – mailovú adresu. DISTRIBÚTOR si vyhradzuje právo neprijať objednávku tovaru v lehote 60 dní odo dňa jej podania DEALEROM. Ak v tejto lehote DISTRIBUTOR neodmietne realizáciu objednávky , alebo uzavrie zmluvu v súlade s objednávkou, alebo ju potvrdí DEALEROVI v inom rozsahu plnenia, platí,  že ponuku prijal v potvrdenom rozsahu. DISTRIBÚTOR v reakcii na objednávku DEALERA môže ponúknuť jej realizáciu v inom termíne a alternatívnom tovarovom prevedení, alebo za inú cenu, ako je cena uvedená v PARTNERSKEJ ZÓNE. Pokiaľ DEALER alternatívnu ponuku neodmietne, konečné podmienky dohody medzi oboma stranami potvrdí DISTRIBÚTOR vystavenou faktúrou s DPH za tovar nakúpený DEALEROM.

VI. Použitie systému ZÓNY PARTNERSTVA predstavuje súhlas DEALERA so zasielaním obchodných a reklamných ponúk o prebiehajúcich akciách, výpredajových akciách a informáciách o nových výrobkoch, ktoré sú ponúkané DISTRIBÚTOROM. V prípade, že DEALER nesúhlasí so zasielaním týchto informácii je povinný zaslať elektronicky informáciu o svojom nesúhlase DISTRIBÚTOROVI.

VII. V prípade, že k dodanému tovaru nie je doručený samostatný Dodací list, slúži doručená faktúra zároveň aj ako Dodací list pričom faktúra obsahuje všetky potrebné náležitosti Dodacieho listu

VIII. DEALER je povinný si tovar pri jeho preberaní od DISTRIBÚTORA riadne skontrolovať. Dodatočné reklamácie budú zo strany DISTRIBÚTORA zamietnuté. DEALER získava vlastnícke práva k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny tovaru. Prevzatie tovaru potvrdzuje DEALER DISTRIBÚTOROVI čitateľným menom, číslom občianskeho preukazu a vlastnoručným podpisom (príp. aj s pečiatkou, ak je k dispozícii) dodávateľskej faktúry. Podpisom faktúry DEALER potvrdzuje súhlas s výškou kúpnej ceny, že prevzal tovar ktorý si objednal a že tovar je nepoškodený a zodpovedá špecifikácii v zmysle objednávky. Neskoršie reklamácie prameniace z titulu dodania tovaru budú zamietnuté. Podpisom faktúry DEALER zároveň vyjadruje svoj súhlas s obsahom Všeobecných obchodných podmienok DISTRIBÚTORA.

IX. DEALER je v omeškaní s prevzatím tovaru v prípade, že neprevezme tovar riadne a včas.

V prípade omeškania DEALERA s prevzatím tovaru je DISTRIBÚTOR oprávnený:

a) odstúpiť od zmluvy,

b) účtovať náklady na uskladnenie tovaru,

c) účtovať prepravné náklady za opätovné dodanie tovaru,

d) účtovať náklady na ekologickú likvidáciu tovaru,

e) požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny neodobratého tovaru denne za každý deň omeškania, a to podľa svojho uváženia a v akejkoľvek kombinácii.

V prípade omeškania DEALERA s prevzatím tovaru, prechádza nebezpečie škody a náhodnej skazy na DEALERA.

X. V prípade omeškania DEALERA s úhradou kúpnej ceny, je DEALER povinný zaplatiť DISTRIBÚTOROVI zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% denne za každý deň omeškania a všetky náklady DISTRIBÚTORA spojené s vymáhaním kúpnej ceny.

V prípade omeškania DEALERA s úhradou kúpnej ceny má DISTRIBÚTOR ďalej nárok:

a) odstúpiť od danej kúpnej zmluvy,

b) odstúpiť od všetkých ďalších kúpnych zmlúv,

c) pozastaviť dodávku akéhokoľvek ďalšieho tovaru pre DEALERA,

d) vstúpiť do miesta uloženia nezaplateného tovaru a tento tovar prevziať a odviesť.

XI. Ak DEALER odmietne riadne objednaný tovar – pneumatiky od  DISTRIBÚTORA prevziať, DISTRIBÚTOR si vyhradzuje právo účtovať na DEALERA náklady súvisiace s dopravou tovaru k DEALEROVI ako aj ostatné náklady vynaložené v súvislosti s negatívnymi dôsledkami nenaplnenia obchodnej zmluvy.

XII. Ak DEALER odmietne riadne objednaný tovar – disky od  DISTRIBÚTORA prevziať, DISTRIBÚTOR si vyhradzuje právo účtovať na DEALERA náklady súvisiace s dopravou tovaru k DEALEROVI ako aj ostatné náklady vynaložené v súvislosti s negatívnymi dôsledkami nenaplnenia obchodnej zmluvy; zároveň má DISTRIBÚTOR nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100% hodnoty objednaného tovaru vyrobeného na základe požiadavky DEALERA – diskov.

§ 4 OBCHODNÉ TAJOMSTVO

I. Údaje o cenách a dostupnosti tovarov ponúkaných DISTRIBÚTOROM v rámci PARTNERSKEJ ZÓNY slúžia pre DEALERA výhradne za účelom pomoci pri tvorbe objednávky tovaru u DISTRIBÚTORA. SYSTÉM, resp. PARTNERSKÁ ZÓNA je výhradne nástrojom pomáhajúcim vo vzájomnej spolupráci ZMLUVNÝCH STRÁN v rámci ich obchodných aktivít. Akékoľvek iné využívanie PARTNERSKEJ ZÓNY, ktoré by viedlo k poškodzovaniu DISTRIBÚTORA, poskytovaniu obsahu tretím stranám bude viesť k okamžitému zrušeniu PRÍSTUPOVÝCH PRÁV DO SYSTÉMU B2B.

II. DEALER a nikto z jeho POUŽÍVATEĽOV nesmie poskytovať údaje tretím stranám, rovnako ako údaje nemôžu byť použité alebo spracovávané na iné účely ako tie, ktoré súvisia výhradne s nákupom tovaru od DISTRIBÚTORA. V prípade porušenia tohto zákazu DISTRIBÚTOR môže okamžite zrušiť DEALEROVI všetky prístupové práva do PARTNERSKEJ ZÓNY.

§ 5 ZMENA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK – PRAVIDIEL SYSTÉMU „PARTNERSKEJ ZÓNY“

I. DISTRIBÚTOR si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky .

II . V prípade zmien týchto Všeobecných obchodných podmienok DISTRIBÚTOR uverejní v SYTÉME ich nové znenie a zároveň zverejní odkaz na hlavnej stránke SYSTÉMU, ktorý sa objaví ihneď po prihlásení do SYSTÉMU a upozorňujúci DEALEROV na realizovanú zmenu.

III . DEALER má právo odmietnuť nové pravidlá systému. V tom prípade je DEALER povinný o tom upovedomiť DISTRIBÚTORA elektronickou správou. Ak tak neurobí, nasledujúcim prihlásením do systému vyjadruje DEALER súhlas s obsahom nových, aktualizovaných podmienok systému zo strany DISTRIBÚTORA.

IV . Odmietnutie zmeny pravidiel systému automaticky znamená rezignáciu DEALERA od používania systému B2B. V tom prípade DISTRIBÚTOR odoberie prístupy všetkým POUŽÍVATEĽOM DEALERA a odstráni všetky dáta DEALERA ako aj všetkých POUŽÍVATEĽOV zo systému PARTNERSKEJ ZÓNY.

§ 6 INFORMOVANÝ SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“)

Dotknutá osoba, súhlasí so spracovávaním osobných údajov v rozsahu: Meno a priezvisko, telefónne číslo, Elektronická adresa.

Súhlas udeľuje prevádzkovateľovi HANDLOPEX Slovakia, s.r.o., IČO: 47226731, ktorý je obchodným partnerom zamestnávateľa dotknutej osoby.

Súhlas udeľuje za účelom napĺňania obchodnej spolupráce ako kontaktná a oprávnená osoba pre vstup do systému B2B prevádzkovateľa, za účelom telefonickej alebo elektronickej komunikácie v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri dodávkach tovaru, cenových ponukách, časovo obmedzených akciových ponukách, ponukách na predzásobenie, komunikácie v prípadných reklamačných konaniach a komunikácie súvisiacej s finančným plnením za dodávky tovaru.

Tento súhlas so spracovávaním osobných údajov dáva slobodne, bez nátlaku, má vedomosť že môže prevádzkovateľa požiadať o informácie o rozsahu spracovávaných osobných údajov a je informovaná o možnosti svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

§ 7 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

Handlopex Slovakia, s.r.o.  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „GDPR“ a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ získava, zhromažďuje a spracúva osobné údaje výhradne pre účely obchodovania, prepravy a dovozu pneumatík a diskov.

Handlopex Slovakia, s.r.o taktiež podlieha zákonu č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZOPS“. Handlopex Slovakia, s.r.o vzhľadom na vymedzený účel a prostriedky spracúvania osobných údajov má postavenie prevádzkovateľa (nejde o spracúvanie osobných údajov v mene niekoho iného). Handlopex Slovakia, s.r.o. spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v akom boli poskytnuté Poverujúcim na účely plnenia, konkrétne:

–       telefónne číslo za účelom oznámenia a informovania (SMS / telefonický kontakt) o stave objednávky,

–       e-mailová adresa za účelom oznámenia a informovania o stave a polohe objednávky, alebo doručovaného  balíka, za účelom informovania o novinkách.

Handlopex Slovakia, s.r.o. za účelom odosielania elektronickej fakturácie (s predchádzajúcim súhlasom príkazcu), za účelom rutinnej komunikácie pri riešení operatívnych situácií súvisiacich s doručovaním   tovaru a vyzdvihovaním objednávok zákazníkov:

–       číslo účtu za účelom vyzbierania a zasielania dobierok (iba v prípade, ak je odosielateľom fyzická osoba alebo vrátenie pneumatík dobropisom),

–       identifikačné číslo zákazníka.

Handlopex Slovakia, s.r.o. pristupuje k ochrane osobných údajov vážne, preto venuje maximálnu možnú pozornosť zabezpečeniu ochrane osobných údajov v súlade s požiadavkami uvedenými v GDPR a v Zákone o ochrane osobných údajov a v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ako aj interných právnych dokumentoch Handlopex Slovakia, s.r.o. Aby mohla spoločnosť Handlopex Slovakia, s.r.o. riadne plniť povinnosti vyplývajúce z uzatvorených činností o preprave, cenových ponúk medzi Handlopex Slovakia, s.r.o a Poverujúcim a z vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov o prepravných zmluvách, je povinnosťou Poverujúceho zabezpečiť u všetkých dotknutých osôb (odosielateľ, príjemca a pod.) zákonný dôvod spracovania osobných údajov (napr. súhlas so spracovaním osobných údajov) v zmysle článku 6 ods.1 GDPR. Zároveň je povinnosťou Poverujúceho, aby takto získané osobné údaje dotknutých osôb boli získané a spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a z tohto dôvodu, v prípade porušenia alebo nedodržania týchto povinností zo strany Poverujúceho, Handlopex Slovakia, s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté porušením povinností Poverujúceho pri spracovávaní osobných údajov. Zároveň, v prípade vzniku škody na strane Handlopex Slovakia, s.r.o. spôsobenej porušením povinností Poverujúceho pri spracúvaní osobných údajov, nesie Poverujúci plnú zodpovednosť za spôsobenú škodu. V prípade vzniku škody na strane Poverujúceho, spôsobenej porušením povinností Handlopex Slovakia, s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov, nesie Handlopex Slovakia, s.r.o. plnú zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Handlopex Slovakia, s.r.o. poskytuje poštové služby alebo prispieva k poskytovaniu poštových služieb a v zmysle ZOPS je povinná dodržiavať poštové tajomstvo, ochranu informácií a ochranu osobných údajov. Handlopex Slovakia, s.r.o. poskytuje poštové služby, zasielateľské a prepravné služby vlastnou dopravou aj prostredníctvom kuriérov, ktorí sú v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení Handlopex Slovakia, s.r.o. zabezpečuje maximálnu ochranu osobných údajov pred ich stratou alebo zneužitím. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v informačných systémoch, ktoré sú chránené náležitými bezpečnostnými opatreniami podľa bezpečnostnej politiky informačných technológií v Handlopex Slovakia, s.r.o. Ochrana osobných údajov taktiež spočíva v používaní fyzických opatrení pre ochranu údajov, aby sa zabránilo zničeniu údajov, strate alebo zneužitiu, neoprávnenej zmene, čítaniu, používaniu alebo posielaniu.

Poverujúci a Handlopex Slovakia, s.r.o. plnia informačnú povinnosť voči dotknutým osobám v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a podľa článku 12 a nasledujúcich GDPR. Poverujúci a Handlopex Slovakia, s.r.o. informujú dotknuté osoby o ich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov poskytnutím informácií za účelom toho, aby mali jasné a detailné informácie týkajúce sa spracovania ich osobných údajov a všetkých práv s tým súvisiacich, a taktiež týkajúce sa možností právnej nápravy, ktorú majú k dispozícii.

Handlopex Slovakia, s.r.o. a osoba (organizácia) spolupracujúca pri vykonávaní Služieb zákazníkom  sú povinní organizačne a technicky zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti pri preprave a preberaní tovaru. Handlopex Slovakia, s.r.o a osoba (organizácia) spolupracujúca pri vykonávaní poštových služieb sú povinní umožniť výkon štátneho dohľadu a na požiadanie poskytnúť informácie potrebné na výkon štátneho dohľadu.

 

§ 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, ZMENY VOP

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 18.11.2019
  2. Práva a povinnosti výslovne neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  3. Handlopex Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravu a (alebo) zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
  4. Všeobecné obchodné podmienky uverejňuje Handlopex Slovakia, s.r.o. na webovej stránke www.handlopex.sk
  5. Spôsob využitia služieb a ostatné informácie – popis jednotlivých služieb, formuláre, tlačivá, popis vyplňovania jednotlivých tlačív – Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z.

V Púchove dňa 18.11.2019